Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Epidemia koronawirusa odroczyła w czasie terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych  w średnich przedsiębiorstwach. Zgodnie z przepisami tzw. „tarczy antykryzysowej”, średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające co najmniej 50 pracowników według stanu na dzień 30.06.2019 r.) są zobowiązane zawrzeć umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 27 października 2020 roku, podobnie jak małe przedsiębiorstwa (zatrudniające od 20 do 49 osób, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.).

 

 

Kogo obejmuje PPK? Co z umową zlecenia?

 

Osobami zatrudnionymi w myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych są:

  1. Pracownicy – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;

  2. Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia;

  3. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;

  4. Osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;

  5. Członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji;

  6. Osoby wskazane w punktach 1-4 powyżej, przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

- podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z wymienionych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca dokonujący oceny, kiedy ma zacząć wdrażać PPK, powinien uwzględniać nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracodawcą zobowiązanym do wdrożenia PPK jest zatem podmiot zatrudniający osoby wskazane w punkcie 1, nakładca, zleceniodawca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, a także podmiot w którym działa rada nadzorcza – o ile umowy z „pracownikami” są obowiązkowym tytułem do naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wskazani „pracownicy” mogą być zatem objęci programem PPK wtedy, gdy obowiązkowo podlegają w Polsce ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

 

 

Wdrożenie PPK w firmie – wybór instytucji finansowej oraz zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 

W pierwszej kolejności, podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Wyboru instytucji finansowej należy dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a gdy taka nie funkcjonuje – wyboru należy dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w zakresie wyboru instytucji finansowej na miesiąc przed upływem terminu na wdrożenie PPK, podmiot zatrudniający wybiera instytucję samodzielnie. Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta przez podmiot zatrudniający nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej podmiot zatrudniający jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

 

Obowiązku wdrażania PPK nie mają mikroprzedsiębiorcy, których wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w PPK.

 

 

Wdrożenie PPK w firmie – zawarcie umowy o prowadzenie PPK

 

Umowę o prowadzenie PPK zawiera z instytucją finansową podmiot zatrudniający, w imieniu i na rzecz zatrudnionych. Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK, podmiot zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach związanych z programem. Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia danego pracownika, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK.

 

Mali i średni przedsiębiorcy zostali zobowiązani do zawarcia umów o prowadzenie PPK do dnia 10 listopada 2020 roku.

 

 

Co grozi za brak wdrożenia PPK?

 

Zgodnie z art. 107 ustawy o PPK, karze grzywny w wysokości od 1.000,00 zł do 1.000.000,00 zł (tak – aż do 1 miliona złotych!) podlega ten, kto jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:

  1. nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie;

  2. nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie;

  3. nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia;

  4. nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

 

 

Adwokat Miłosz Rabczyński

PPK – ostatni dzwonek dla średnich i małych firm
09 października 2020
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do