Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Fundacja Pomocy Prawnej „Temida” została założona w 2018 roku z inicjatywy trójki adwokatów: Karoliny Rataj, Miłosza Rabczyńskiego oraz Wojciecha Półtoraka. Impulsem do założenia Fundacji była chęć dołączenia do grona organizacji działających na rzecz naszego społeczeństwa poprzez podjęcie się tego ważnego, wymagającego zadania. Nasza misja wpisuje się w rotę ślubowania, które każdy adwokat składa przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych:

 

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”

 

Impulsem do założenia Fundacji były przyświecające Fundatorom zasady godności, uczciwości, słuszności oraz sprawiedliwości społecznej, a także chęć dołączenia do grona organizacji działających na rzecz polskiego społeczeństwa.

 

O FUNDACJI

Nasze cele
Celem Fundacji jest:
1) propagowanie zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej;
2) działanie na rzecz powszechnej dostępności do pomocy prawnej;
3) udzielanie pomocy prawnej osobom fizycznym i innym podmiotom;
4) ochrona praw i wolności człowieka;
5) wspieranie i ochrona interesów ofiar przemocy, w szczególności nieletnich oraz ofiar przemocy w rodzinie;
6) działalność na rzecz rodziny oraz osób niepełnosprawnych;
7) ochrona równości, walka z dyskryminacją oraz różnicowaniem praw i obowiązków obywateli;
8) ochrona praw cudzoziemców;
9) działania z zakresu pomocy społecznej;
10) prowadzenie działalności publicystycznej;
11) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej oraz badań;
12) organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, kursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
13) prowadzenie doradztwa i poradnictwa zawodowego;
14) podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska;
15) stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) oddziaływanie na społeczeństwo i kształtowanie opinii publicznej w zakresie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
17) tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska;
18) promocja i organizacja wolontariatu;
19) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) przedstawianie właściwym organom postulatów i opinii w sprawach związanych z  celami oraz z działalnością Fundacji;
2) organizację spotkań mających na celu propagowanie celów Fundacji oraz szerzenie świadomości społecznej w ich zakresie;
3) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie praw i wolności człowieka oraz obywatela;
4) promowanie i rozwijanie idei wolontariatu, wsparcie wolontariatu na rzecz praw człowieka i obywatela;
5) krajowe i międzynarodowe projekty naukowo badawcze;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej;
7) planowanie/organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów, wykładów i seminariów oraz innych wydarzeń o podobnym charakterze;
8) wydawanie czasopism, podręczników, opracowań oraz innych publikacji;
9) występowanie w sądach jako przedstawiciel społeczny na gruncie odpowiednich przepisów;
10) świadczenie usług wpierających samodzielność obywateli;
11) świadczenie pomocy prawnej;
12) podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji;
13) oddziaływanie na społeczeństwo i kształtowanie opinii publicznej w zakresie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności poprzez organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa;
14) organizowanie i popieranie działalności informacyjnej;
15) współpraca z instytucjami publicznymi RP, organami Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi, tak krajowymi, jak i zagranicznymi;
16) organizowanie i prowadzenie programów aktywnego doradztwa oraz programów wspierających innowacyjność;
17) organizowanie pomocy studentom i absolwentom szkół wyższych w doskonaleniu umiejętności zawodowych i podejmowaniu pracy, w szczególności w zawodach prawniczych;
18) współpracę z samorządami zawodów prawniczych oraz uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;
19) udzielanie pełnomocnictw procesowych w sprawach konsumenckich, rodzinnych i alimentacyjnych na zasadach przewidzianych w art. 87 k.p.c. i właściwych przepisach;
20) występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi;
21) utrzymywanie kontaktu z samorządami i państwowymi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami rodzinnymi i ośrodkami uzależnień.