Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Często spotykamy się w swojej praktyce zawodowej z pytaniem: „Pani Mecenas/Panie Mecenasie co mam zrobić, żeby dziedziczył po mnie X?” Odpowiedź brzmi: „Proszę sporządzić testament.”

 

W polskim porządku prawnym powołanie do spadku wynika z ustawy bądź testamentu. Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia gdy spadkodawca – zmarły nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. W przedmiotowym artykule skupimy się na skutecznym sporządzeniu rozrządzenia na wypadek śmierci, a więc na dziedziczeniu testamentowym.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że skutecznie rozporządzić na wypadek śmierci można jedynie poprzez testament. Jeden testament może zawierać rozporządzenie tylko jednej osoby. Nie ma więc możliwości, aby w polskim porządku prawnym np. małżeństwo sporządziło wspólny testament. Każdy z nich musi sporządzić oddzielne rozrządzenie na wypadek śmierci.

Osoba chcąca sporządzić testament musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, czyli być osobą pełnoletnią i nie ubezwłasnowolnioną całkowicie ani częściowo. Testament ten musi sporządzić osobiście będąc w pełni świadomości i posiadać możliwość swobodnego powzięcia decyzji oraz wyrażenia woli. Sporządzający testament nie może tego czynić pod wpływem groźby ani błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści, bowiem takie sytuacje będą prowadzić do nieważności testamentu.

W przedmiotowym artykule skupimy się na tzw. testamentach zwykłych do których zalicza się testament holograficzny, notarialny i allograficzny. Na temat innych rodzajów testamentów mowa będzie w późniejszych artykułach.

 

Testament holograficzny to inaczej testament odręczny, czyli taki który własnoręcznie spisujemy na kartce, opatrujemy datą i podpisujemy. Testamentem holograficznym nie jest testament napisany na komputerze i podpisany własnoręcznie. Koniecznym jest, aby testament własnoręczny, jak sama nazwa wskazuje, był w całości napisany pismem odręcznym. Jeżeli spadkodawca zapomni opatrzeć taki dokument datą nie musi to prowadzić do jego nieważności, jeżeli brak ten nie pociąga za sobą wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. O jakich więc sytuacjach mowa powyżej? O takiej np. gdy spadkodawca wiele lat przed śmiercią zmagał się z chorobą Alzheimera. Wtedy bowiem aktualizuje się pierwsza z w/w przesłanek. Z drugą mamy do czynienia np. w sytuacji gdy majątek którym rozporządza spadkodawca na datę otwarcia spadku nie wchodzi w jego skład. Odnosząc się do przesłanki trzeciej wyjaśnienia wymaga, że przy sporządzaniu każdego nowego testamentu – możemy przecież zmienić zdanie komu chcemy powierzyć nasz dorobek życia – należy zniszczyć stary np. poprzez porwanie go i wyrzucenie, a gdy się tego nie wykona należy sporządzając ten nowy wyraźnie napisać w nim, że odwołuje się poprzedni/poprzednie.

 

Testament notarialny jest testamentem, który sporządza się przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Forma ta wiąże się z odpłatnością.

 

Testament allograficzny to taki, gdy spadkobierca oświadcza swoja wolę ustnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa, sekretarzowi powiatu albo gminy lub kierownikowi urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków. Takie oświadczenie spadkodawcy spisywane jest w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Następnie taki protokół jest odczytywany spadkodawcy w obecności świadków i podpisywany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Podkreślić należy, że z tej formy nie mogą korzystać osoby głuche lub nieme.  

 

Reasumując, najłatwiej jest ustanowić swojego spadkobiercę sporządzając testament holograficzny, bowiem można to wykonać w dowolnym miejscu i czasie pamiętając jedynie o tym, że ma on być napisany odręcznie, opatrzony datą i podpisany.

 

Jak skutecznie rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci? Część pierwsza 

21 października 2019
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do