Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Z dniem 13 października 2019 r. w życie weszły przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające na  poszczególne podmioty, szczegółowo wskazane w ustawie, obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W dzisiejszym wpisie przybliżymy Państwu tematykę związaną z CRBR, w tym m. in. dotyczącą sposobu zgłaszania informacji do rejestru, a także zakresu tych informacji. Warto pochylić się nad nią już dzisiaj z uwagi na stosunkowo krótkie terminy na dokonanie zgłoszenia!

 

 

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się system teleinformatyczny, administrowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w którym są gromadzone oraz przetwarzane dane beneficjentów rzeczywistych, czyli osób fizycznych sprawujących pośrednią bądź bezpośrednią kontrolę nad spółką.

CRBR zawiera dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych

 • komandytowych

 • komandytowo-akcyjnych

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,

 •  akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623)

 • prostych spółek akcyjnych - od 1 marca 2020 r.

 

 

Kto i jak dokonuje zgłoszenia do CRBR?

Obowiązek zgłoszenia danych spoczywa na wszystkich spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.

 

Zgłoszenia danych do rejestru może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie to jest bezpłatne. Składa się je w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Co istotne, do dokonania zgłoszenia do CRBR konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 

Należy pamiętać, że wszelkie dane zgłaszane do rejestru muszą odpowiadać rzeczywistości, a osoba, która je zgłasza oraz aktualizuje, ponosi odpowiedzialność za szkodę zgłoszenia do CBRB danych nieprawdziwych. Ponadto, odpowiada także za niezgłoszenie danych do CBRB w wymaganym przez prawo terminie bądź ich niezaktualizowanie. Prawidłowe aktualizowanie danych jest szczególnie istotne z uwagi na to, że rejestr ma  charakter publiczny, co oznacza, że informacje w nim zgromadzone są nieodpłatnie dostępne dla każdego.

 

 

Jakie dane podlegają zgłoszeniu do CRBR?

Są to dane pozwalające na identyfikację spółki oraz beneficjenta rzeczywistego i członka organu bądź wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, w tym jego:

 • imię i nazwisko

 • obywatelstwo

 • państwo zamieszkania

 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL

 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

 

 

W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?

Termin  na zgłoszenie danych do CRBR wynosi 7 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku aktualizacji przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Co ważne, do  terminu, o którym mowa powyżej, nie są wliczane soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

 

Obliczając termin na zgłoszenie do rejestru należy wziąć pod uwagę początkową datę jego biegu. Dla zmian mających charakter konstytutywny (ważnych dopiero z chwilą wpisu do KRS) termin 7-dniowy biegnie od daty ich wpisania do KRS. Natomiast dla zmian o charakterze deklaratoryjnym (ważnych od chwili podjęcia uchwały) – od momentu ich zaistnienia.

 

Na spółkach wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r., tj. przed dniem wejścia w życie przepisów regulujących CRBR, spoczywa obowiązek zgłoszenia do rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 r. Pozostałe spółki, wpisane do KRS po dniu 13 października 2019 r., obowiązuje 7 – dniowy termin na zgłoszenie, o którym mowa we wcześniejszym fragmencie wpisu.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czym jest, kto i kiedy musi się zarejestrować?
05 lutego 2020
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do